SPSS MENÜLERİNİN FONKSİYONLARI

UTILITIES MENÜSÜ

Bu komut grubu pratik olarak kullanılabilecek bir çok komut bulundurur.

Yazı biçim ve büyüklüklerin seçimi.

Veri dosyası hakkında bilgiler.

Veri işleme pencerelerinin görünümü.

Çıktı sayfalarında yer alması istenilen başlıklar girilebilir.

Yer alan komutların işlevleri hakkında bilgi alınabilir.


Spss Analyze Menüsü

Veri analizinde yaralanılan istatistiksel analiz yöntemlerini içermektedir.

•Verilerin özet tablolarının çıkarılması
•Belirtici istatistiklerin hesaplanması
•Parametrik ve nonparametrik yöntemlerle hipotezlerin test edilmesi ve çok değişkenli  hipotezlerin test edilmesine yönelik yöntemler yer almaktadır.

Analyze menüsü seçenekleri aşağıdaki gibidir. İşlevleri kısaca açıklanmıştır.

Analyze menüsü seçenekleri

spss reports menüsüReport: Raporlama işlevlerini yerine getirir.

•OLAP Cubes
•Case Summaries: Veri sayfasında yer alan değişkenlerin değerlerinin listelenerek görüntülenmesini sağlar.
•Report Summarise in Rows: Sıralara ilişkin (birimler) özet istatistikler hesaplar.
•Report Summarise in Columns: Değişkenlerle ilgili özet istatistikler hesaplar.

Descriptive StatisticsDescriptive Statistics : Verilerin frekans ve çapraz tablolarının oluşturulması, belirtici istatistiklerin hesaplanması, grafiklerin çizilmesi ve raporlama işlevlerini yerine getiren seçenekler sunar.

•Frequinces: Verilerin frekans tablosunu hazırlar,aynı zamanda belirtici istatistikleri, dağılım ölçülerini hesaplar ve çubuk ya da histogram grafiklerini çizer.
•Descriptives: Verilerin belirtici istatistiklerini  ve asimetrik dağılım istatistikleri olan çarpıklık (kurtosis, eğiklik) ve basıklık (skewnes) ölçülerini hesaplar.
•Explore: Tüm birimlerin ya da her bir gruptaki birimlerin belirtici istatistiklerini hesaplar, yayılım grafiklerini çizer. Bir değişkenin diğer bir anahtar değişkene göre istatistiklerini hesaplar.
•Crosstabs: İki ya da daha fazla değişkenin ikili çapraz tablolarını düzenler. Bu seçenekle hazırlanan tablolarda testler yapılır ve özet istatistikler hesaplanır. Sayısal değişkenler uygun kodlamalar ile az sayıda gruba bölünerek çapraz tablolar düzenlenebilir.

Compare MeansCompare Means: Gruplara göre verilerin belirtici istatistiklerini hesaplayan, bağımlı ve bağımsız örneklerde iki ya da daha fazla ortalama arasındaki farkları test eden yöntemleri içermektedir.  Alt menüleri ve işlevleri aşağıdaki gibidir.

•Means: Değişkenlerin tek başına ya da diğer bağımsız değişkenlere göre alt grupların istatistiklerini hesaplar. Örneğin; X1 öğrencilerin boy uzunluğu, X2 cinsiyeti, X3 sınıflarını göstersin. Cins ve sınıflara göre boy uzunluğu ortalamalarını bulmak için  Means seçeneği kullanılır.
§One sample T Test: Tek örneklem t  testi yapar.
§Independent T Test: Bağımsız iki örneklem t testi yapar.
§Paired Samples T Test: Bağımlı iki örneklem t testi yapar.
§One –Way Anova : Bağımsız k- örneklem t testi yapar.

General Linear Model: Genel doğrusal modellerin (GLM) ve genel doğrusal etkileşimli modellerin (GLIM) analizlerini yapar. Verilere  uyan tam ve kullanıcı tanımlı modellerin varyans analizlerini yapar, varyans bileşenlerini hesaplar. Polinomial karşılaştırmalar yapar. Ayrıca kareler ortalamasının hesaplanmasında Tek (Unique), Aşamalı (Hierarchique) ve Deneysel (Experimental) yöntemlerin uygulanmasını sağlar.

•Univariate
•Multivariate: Çok değişkenli veri setlerine varyans analizi (MANOVA) uygulamasını yapar. Modele ortak değişkenlerin katılması ile çok değişkenli kovaryans analizi (MANACOVA) uygular.
•Repeated Measures: Tekrarlı ölçümlü denemelerden elde edilen veri setlerine varyans analizi uygular. Deneme sonuçlarında bir birime ilişkin birden fazla gözlem bulunduğunda verilerin doğrudan girildiği veri setlerine varyans analizi uygular.
•Variance Components: Tek ve çok faktörlü deneme sonuçlarının varyans analizini yapar. Aynı zamanda ortak değişken modele katıldığında kovaryans analizi yapar.

CorrelateCorrelate: Aralıklı ya da oransal ölçekle değerleri saptanmış iki ve daha fazla değişken arasındaki ilişkinin, yönünü , büyüklüğünü ve önemliliğini belirlemeye yarar. Bu seçenek ile kısmi korelasyon analizi de yapılmaktadır. En az bir değişkene göre birimlerin birbirleriyle olan benzerlik uzaklıkları (similarity) ya da farklılıklarını gösteren uzaklıklar (dissimilarity) hesaplanır. Çeşitli uzaklık ve benzerlik ölçülerine göre birimlerin ya da değişkenlerin benzerlik /farklılık matrisleri hesaplanır.

Correlate seçeneği alt işlevler penceresi

RegressionRegression: Değişik regresyon analizi yöntemlerinin (doğrusal, lojistik, probabilistik, doğrusal olmayan, ağırlıklı ve iki aşamalı en küçük kareler regresyon yöntemleri) verilere uygulanmasını sağlar.

Regression seçeneği alt işlevler penceresi

Loglinear: Kategorik verilere genel ve aşamalı log-linear ve lojit analiz uygular.

Loglinear seçeneği alt işlevler penceresi

Classify: Verilere kümeleme ve ayırma analizi uygular. Kümeleme analizi olguları ya da değişkenleri olabildiğince birbirleriyle homojen yapıda alt gruplara ayırmayı sağlar. Ayırma analizi ise grupları önceden belirli birimleri rasyonel biçimde birbirlerinden ayırmaya yarayan fonksiyonlar türetmeyi ve bu fonksiyon aracılığı ile verilerin sınıflandırılmasını sağlar. Bu seçenek ile k-means (McQuine ) yöntemine ve Aşamalı (hierarchical ) bağlantı yöntemlerine göre verilerin kümelenmesi yapılır. Ayırma analizinde ise doğrusal ve karesel yöntemlerle analiz yapılır.

•K-Means Cluster: Kümelenecek birim ya da değişkenlerin kaç kümeye ayrılacağı belirlenerek küme ortalamaları ve küme elemanları yaklaşımı kullanarak  (Mac-Quine yöntemi) küme ortalamalarından yararlanarak gruplamalar yapılır.
•Hierarchical Cluster: Olgulara ya da değişkenlere aşamalı kümeleme analizi uygular. Birim ya da değişkenlerin benzerlik matrislerine göre birbirleriyle birleşme ve aynı kümeye ait üyelik uzaklıkları belirlenerek kümelerin ardışık oluşumları bir ağaç grafiği (dendrogram) biçiminde belirlenir. Kümelerin oluşturulmasında yararlanılan birçok yöntem vardır.
•Discriminat: Çoklu normal dağılım gösteren verilerin belirli bir grup değişkenine göre optimal düzeyde ayrılması için ayırma fonksiyonları hesaplamayı ve veri setine dahil edilen yeni birimlerin rasyonel biçimde bu fonksiyona göre sınıflara atanmasını sağlar. Ayırma analizi uygulanabilmesi için grup değişkeninin tam sayı değişken olarak girilmesi gerekir.

Data Reduction: Veri setine faktör analizi, uyum (correspondance) analizi ve optimal scalalara dönüştürme işlemini yapar. Factor isimli alt menüsü vardır.

scaleScale: İsimsel fakat kodlanmış, sıralı ya da aralıklı ölçekle elde edilmiş verilere         güvenilirlik ve çok boyutlu analizi uygular. Alt menüleri aşağıdaki gibidir:

•Reliability Analysis: n birime uygulanan testlerin sorularına verilen cevapların ve soruların güvenilirlik analizini yapar. Kronbach, Guttman vb. yöntemlere göre güvenilirlik analizi yapar.
•Multidimensional Scaling

Nonparametric Tests: Tek örneklem, bağımlı/bağımsız iki ve k örneklem verilerine parametrik olmayan test yöntemlerinin uygulanmasını sağlar.

Nonparametric seçeneği alt işlevler penceresi

Survival: Yaşamsal verilerin yaşam tablosu, Kaplan–Meier ve Cox orantısal riskler regresyon analizi modelleriyle analiz edilmesini sağlar.

•Life Tables: Verilerin yaşam ve ölüm fonksiyonlarının hesaplanmasında verileri sınıflara ayırarak analize alan Cutler-Ederer yaşam tablosu tekniğine göre hesaplanmasını ve ortalama yaşam sürelerinin tahminini sağlar.
•Kaplan –Meier: Verilerin yaşam ve ölüm fonksiyonlarını sadece ölüm sonuçlarına göre hesaplar ve ortanca yaşam sürelerini hesaplamayı sağlar. Ayrıca  iki ve daha fazla faktöre göre yaşam eğrilerinin farklılıklarının analizini yapar.
•Cox Regression: Yaşam sürelerinin değişimi üzerine prognostik değişkenlerin etkilerini regresyon yöntemleriyle belirleme imkanı bulunmadığı durumlarda neden – sonuç ilişkilerini belirleme yöntemidir. Cox Regresyon yaklaşımı ile prognostik değişkenlerin yaşam süresi üzerine etkileri analiz edilir.
•Cox w/ Time-Dep Cov: Prognostik değişkenlerin etkilerini belirlerken zaman bağımlı değişkenlerin modele katılarak analiz edilmesi söz konusu olduğunda model kurma ve analiz yöntemlerini içerir.

Multiple Response: Çoklu cevap ya da çoklu ikili setlerin belirlenmesi ve analizi ile ilgili işlevler sunmaktadır.


Spss Graphs Menüsü

Verilere değişik grafiklerin uygulanmasını sağlayan bir menüdür. Graphs menüsü seçenekleri aşağıdaki gibidir:

Graphs seçeneği alt işlevler penceresi

Bar: Verilerin basit çubuk, kümelenmiş çubuk ve yığılımlı çubuk grafiklerini çizer.

Line: Verilerin basit ve çoklu çizgi grafiklerini çizer.

Area: Verilerin basit ve yığılımlı olan grafiklerini çizmeyi sağlar.

Pie: Verilerin basit daire grafiklerini yada birleşik çubuk grafiklerini çizmeyi sağlar.

High-Low : Verilerin ikili yada üçlü değerlerden yaralanarak yüksek ve düşük değerleri içeren grafiklerini çizmeyi sağlar.

Spss Graphs MenüsüPareto: Pareto grafiği ve yığılımlı toplamları gösteren bir çizgi ile çubuk grafiği çizer.

Control: En yaygın kullanımı olan prosess kontrol kartları oluşturur.

Boxplot: Verilerin  ortanca değerini, dörtte birlikler arası genişlik ve aşırı değer içeren birimleri ve sapan değerleri gösteren kutu grafikleri çizer.

Error Bar: Ortalama ve güven aralığını gösteren kutu grafiği çizer.

Scatter: Verilere uyan ilişki grafikleri, ilişki matrix grafiği yada üç boyutlu dağılım grafiği çizilmesini sağlar.

Histogram: Bir değişkenin dağılımı hakkında bilgi veren grafiği çizmeyi sağlar.

P-P: Bir değişkenin yığılımlı oranlarını normal dağılımın yığılımlı oranlarına karşı gösteren grafik çizer.

Q-Q: Bir değişkenin dağılımının dörtte birliklerini normal dağılımın dörtte birliklerine karşı gösteren grafik çizer.

Sequence: Veri setindeki değişkenlerin dosyada yer alış sırasına göre, zaman serileri yönünden irdelemek için çizgi grafikleri çizer.

ROC Curve

Time Series: Bir yada daha fazla zaman serisinin belirli bir gecikme sayısına göre otokorelasyonlarını hesaplar ve (ACF ) grafiğini çizer.

………………………………………………………………………………………………………………………

Spss Transform Menüsü

Veri dosyasının ana yapısını değiştirmeden veri değerleri üzerinde ihtiyaç duyulan bazı dönüştürmeleri yapar. Transform menüsü seçenekleri aşağıdaki gibidir.

Transform menüsü alt seçenekleri

Compute: Veri setinde yeralan değişkenlerden belirli bir cebirsel (trigonometrik, aritmetik ve mantıksal fonksiyon) kritere göre tüm birimler için yeni değişkenler belirlemeyi sağlar. Bu seçenek tıklandığında görüntülenir ve ekrana girişler yapılır.

spss-transform-menusuCompute seçeneği ile değişken tanımlama

Random Number Seed ( Rastgele sayı üretici ): Ardışık olarak türetilecek sayıların türetimi için başlangıç belirlemeyi sağlar.

Count: Bir değişkende aynı değere sahip birimlerin belirlenmesini sağlar.

Recode: İki alt menüden oluşmaktadır:

•Into Same Variables: Kayıtlı değerlerin kodlanmasını sağlar. Bir değişkenin belirlenen aralıktaki değerlerini yeni kod değerleri ile aynı isim altında veri sayfasına yazmaya yarar.

• Into Different Variables: Kayıtlı değerlerin kodlanmasını sağlar. Bir değişkenin belirlenen aralıktaki değerlerini yeni kod değerleri ile farklı bir değişken ismi altında veri sayfasına yazmaya yarar.

Categorize Variables

Rank Cases: Sayısal değişkenleri sıralama değerlerine dönüştürerek yeni bir değişkene atanmasını sağlar. Blom, Tukey, Rankit ve Waerden gibi yöntemlere göre sıralama işlemleri yapılmaktadır.

Automatic Recode: Bir değişkenin değerlerini büyüklük sırasına göre dizerek yeni bir değişkene birden başlayarak yeni değerlerle kodlayarak yazar. Yeni değişken sınıflandırıldığında orjinal değerlerde tabloda görüntülenir.

Create Time Series: Bir veriyi referans alarak zaman serisi değişkeni türetir.

Replace Missing Values: Seride yer alan eksik değerler yerine bir değer atanmasını sağlar. Atanan değer serinin ortalaması yada herhangi bir zaman serisi fonksiyonlarından birisi olabilir.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Spss Data Menüsü

Veri seti ile ilgili işlemler yapmaya yarar.

• Değişkenlerin belirlenmesi
• Tarih belirlenmesi
• Yeni değişkenler elde edilmesi
• Değişkenlerin başka cebirsel tabanlara dönüştürülmesi
• Verileri sıralama ve veri dosyalarını birleştirme işlevlerini de yerine getirmeye yarar.

Data menüsü seçenekleri ve işlevleri aşağıdaki gibidir.

EData menüsü alt seçenekleri


Define Dates:
Ay, gün, hafta ve saat gibi periyodik verilerin türetilmesini sağlar.

Insert Variable: Veri sayfasına seçilen kolonun soluna yeni bir değişken ekler.

Insert Case: Veri sayfasında seçilen bir satırın üstüne yeni bir birim ekler.

spss data menusuGo to Case: Veri sayfasında belirlenen bir birim no’suna imleci taşır ve o birimin değerlerini izleme fırsatı verir.

Sort Cases: Veri dosyasında kayıtlı birimlerin seçilen bir değişkene göre sıralanmasını sağlar. Sıralama küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe doğru yapılır.

Transpose: Veri dosyasında yer alan kolonları (değişkenleri) sıra, sıraları da kolona dönüştürür. Veri sayfasındaki verileri tranpoze eder. Bu seçenekle birimler değişken, değişkenler birim olarak döndürülmüş olur.

Merge Files: İki ya da daha fazla dosyanın verilerini bir dosyada toplamayı, birleştirmeyi sağlar. Bu seçenek kayıtlı iki ve daha fazla veri dosyasını değişkenler ya da birimler olarak birleştirmeyi sağlar. Birim birleştirilmesinde değişken isimlerinin aynı olması gerekir. Alt seçenekleri aşağıdaki gibidir:

Merge Files seçeneği alt işlevler penceresi

Aggregate: Verilere, üzerinde gruplandırılarak işlemler yapılır ve bunlar ayrı ayrı dosyalar içinde saklanır. Bir sınıftaki kız ve erkeklerin grup ortalamalarını almak her ders için ayrı ayrı sınıf ortalamalarını almak, başarısız olanları saymak bu komut ile yapılır.

Split File: Değişik analizlerde kullanılmak üzere bir veri dosyasını alt gruplara böler, ayırır. Tablo içindeki değişkenleri belli değişkenlere göre gruplayıp her grubun ayrı ayrı istatistik değerlendirmesini yapabiliriz.

Select Cases: Belirli bir özelliğe uyan birimlerin seçilmesini sağlar. Belirli bir kritere göre aynı özelliklere sahip birimleri diğerlerinden ayırarak işlemlere almayı sağlayan bir seçenektir.

Weight Cases: Değişkenlere ağırlıklar vermek istediğimiz taktirde kullanılır. Örneğin erkeklerin sayısı kadınlara göre iki kat ise erkeklerin ağırlığını yarıya düşürmek için ;

a) Önce bir ağırlık sutunu açarak normal değerleri 1 olarak vermek.
b) Transform compute kısmından (örneğin cinsiyet 1 ise ağırlık 0,5 şeklinde hesaplanır.)
c) Sonra weıght cases kısmından o sütunu ayarlayıcı ölçü olarak seçmek.


Spss Edit Menüsü

SPSS’in metin, çıktı, veri dosyaları ve çalışma ekranları üzerinde standart işlemleri (kesme, yapıştırma, kopyalama, arama, ekleme, değiştirme vb. ) yerine getirir.

Edit menüsü seçenekleri ve işlevleri aşağıdaki gibidir:


Edit menüsü seçenekleri

Undo: Veri sayfasında son yapılan değişikliğin iptal edilerek işlevin bir önceki konuma getirilmesini sağlar.

Redo: Veri sayfasında iptal edilen son işleme tekrar ulaşılmasını sağlar.

spss edit menusuCut: Aktif pencerede işaretlenmiş olan bölümü pencereden keser, çıkarır ve kesilen ekran parçasını panoya alır. Eğer kesilen parça bir değişken ise veri sayfasında başka kolonlara bu değişkenin kopyalanmasını sağlar.

Copy: Aktif pencereden işaretli bölümü ya da veri ekranında işaretli verileri panoya kopyalar. Bu panoya alınan kesim bir metin ise diğer metin pencerelerine, veri ise veri ekranında başka kolonlara yapıştırılabilir.

Paste: Panoda yer alan daha önce kopyalanmış içeriği belirtilen alana işaret noktasından itibaren yapıştırır.

Clear: Seçilen bir metin alanını panoya almaksızın siler, belirlenen alanı temizler, boşaltır.

Find: Komut yazım penceresinde ve çıktı penceresinde yer alan metin içeriğinde herhangi bir karakter ifadeyi sağlar.


Spss File Menüsü

Dosya işlemlerinin yürütüldüğü bir menüdür. Bu menü aracılğıyla;

• Yeni dosyalar açmak için kullanılır.
• Disketteki kayıtlı dosyaları kullanıma açmak için kullanılır.
• Yeni oluşturulan ya da değişiklik yapılan dosya içeriklerini aynı isim ya da farklı bir isimle diskete kaydetmek için kullanılır..
• Dosyalar hakkında bilgiler almak, dosya içeriklerini yazıcıdan dökmek vb işlemleri yapmak da mümkündür.

File menüsü alt seçenekleri ve işlevleri aşağıda kısaca açıklanmıştır.

New: Yeni veri (data), SPSS Syntax (komut dosyası) ve SPSS Output (çıktı) dosyalarından birini açmak için kullanılır.

• Data seçeneği tıklandığında veri giriş ekranı görüntüye gelir. Bu ekrana veri girişi yapılır.

spss file menusuNew seçeneği alt işlevler penceresi

Open : Diskette kayıtlı dosyaları kullanıma açmak için yararlanılır. Open seçeneği tıklandığında Data, SPSS Sytax, SPSS output dosya türlerinden birisi açılabilir.
• Data seçeneği tıklandığında *.sav uzantılı mevcut dosyalar görüntülenir ve bu listeden açılması istenen dosya seçilir.
• Open Syntax seçeneği SPSS komut satırını içeren ve ASCII formatta yazılmış dosya açar.
• Open output seçeneği SPSS çıktılarının ASCII formattaki bir dosyasını açar.

Open Database:.

Open database seçeneği alt işlevler penceresi

Read Text Data: Herhangi bir editör progamı ile ASCII formatında yazılmış dosyalar SPSS tarafından okunup kendi formatına çevrilebilir.

Save : Aktif penceredeki dökümanı veya grafik penceresini bir dosyaya kaydeder

Save as: Aktif pencerede yer alan dökümanı yeni dosya ismi ile kaydeder.

Display Data Info: Disk üzerinde kayıtlı bulunan ve SPSS formatında kayıt edilmiş veri dosyaları hakkında bilgi verir.

Apply Data Dictionary: Daha önce SPSS formatında kayıtlı bir dosyadan halen kullanılan aktif bir veri dosyasına formatı ve isimleri uymak kaydı ile bilgi aktarmayı sağlar. Böylece daha önce aynı değişken isimlerine sahip bir dosyadan bu isimler yeni veri dosyasına aktarılabilir.

Cache Data

Print: Aktif pencerede yer alan bilgileri yazıcıdan döker.

Printer Preview: SPSS çıktılarını ve diğer pencere içeriklerinin yazıcıdan alınmasında yazıcı ayarları özelliklerini kullanarak yazıcı ayarlarının yapılmasını sağlar.

Switch Server

Stop Processor: Uygulanan bir yöntemin işlemlerini durdurmak veya kesmek için yararlanılır.

Recently Used Data

Recently Used Files

Exit: SPSS uygulamasından çıkılmasını ve SPSS’in kapatılmasını sağlar.

 

Kaynak: http://spssogreniyorum.com

http://www.bilgideryasi.net/wp-content/uploads/2017/01/spss.jpghttp://www.bilgideryasi.net/wp-content/uploads/2017/01/spss-150x150.jpgadminMakalelerSPSS ANALYZE MENÜSÜNÜN FONKSİYONLARI,SPSS DATA MENÜSÜNÜN FONKSİYONLARI,SPSS EDİT MENÜSÜNÜN FONKSİYONLARI,SPSS FİLE MENÜSÜNÜN FONKSİYONLARI,SPSS GRAPHS MENÜSÜNÜN FONKSİYONLARI,SPSS MENÜLERİNİN FONKSİYONLARI NELERDİR,SPSS TRANSFORM MENÜSÜNÜN FONKSİYONLARI
SPSS MENÜLERİNİN FONKSİYONLARI UTILITIES MENÜSÜ Bu komut grubu pratik olarak kullanılabilecek bir çok komut bulundurur. Yazı biçim ve büyüklüklerin seçimi. Veri dosyası hakkında bilgiler. Veri işleme pencerelerinin görünümü. Çıktı sayfalarında yer alması istenilen başlıklar girilebilir. Yer alan komutların işlevleri hakkında bilgi alınabilir. Spss Analyze Menüsü Veri analizinde yaralanılan istatistiksel analiz yöntemlerini içermektedir. •Verilerin özet tablolarının çıkarılması •Belirtici istatistiklerin hesaplanması •Parametrik ve...