• Hristiyanlık hangi ferman ile serbest bırakıldı?   -Milano Fermanı
 • Hristiyanlık hangi tarihte Romanın resmi dini oldu? -330
 • Hristiyanlık hangi olay ile avrupada hakim din haline geldi? -Kavimler Göçü
 • Hristıyanlıkta ilk mezhep ayrılıkları ne zaman başladı?  -İznik Konsülü İle (325)
 • Ortodoksluk mezhebi nasıl doğdu. -451 yılında Kadıköy Konsülü ile İstanbul Kilisesi Roma dan ayrıldı. Böylece Ortodoksluk mezhebi doğdu.
 • Mezhep savaşları nedir? -Katolik Kilisesi  dini ve dünyevi üstünlüğünü koruyabilmek için Ortodoks Kilisesinin  ve Protestanlığın nüfuzunu kırmaya çalışmasıdır.
 • Orta çağ avrupasındaki en önemli siyasi güç hangi devlettir? -Frank İmparatorluğu
 • Frank İmparatorluğu hangi anlaşma ile parçalandı?  Verdün Antlaşması(843)
 • Verdün antlaşmasının önemi nedir? –Frank İmp.luğu parçalandı ve bugünkü Fransa, Almanya ve İtalya devletlerinin temeli atıldı.
 • Avrupa’da ilk demokrasi hareketi ve ilk Anayasa Kabul edilen belge nedir? -Magna Carta (1215)
 • Magna Carta’nın anlamı nedir? -Büyük Şart
 • Magna Cartanın içeriği nedir? -Halkın rızası olmadan vergi alınmayacak, özgürler haksız yere tutuklamayacak, hapis ve sürgün edemeyecekti
 • Hangi tarihte  İngiltere’de Parlâmento açıldı. – 1295 (Lordlar ve Avam Meclisi)
 • Lordlar kamarası nedir? -İngiltere ve Kuzey İrlanda parlamentosundaki yüksek meclis. Bunun altındaki meclise avam Kamarası denirdi.
 • Avrupadaki feodal yönetimlerin güçlenmesinin sebebi nedir? -Roma İmp. Parçalanması
 • Haçlı Seferleri Nedir? -Ortaçağda hristiyan avrupalıların islam dünyası üzerine yaptığı seferlerdir.
 • Haçlı Seferlerine Kimler Katıldı?  -Papalık,Fransa,İngiltere,Almanya, Bizans Macar ve Napoli katıldı
 • Haçlı seferlerine kimler karşı koydu? -Selçuklular,Musul Atabeyliği,Eyyubiler, Danişmendliler, Artuklular, Şam Atabeyliği, Memluklular karşı koydu.
 • Haçlı Seferlerinin Nedenleri Nelerdir ?
 • -Bizansın Türklere karşı avrupadan yardım istemesi
 • -Kudüsün Müslümanlardan Alınmak İstenmesi
 • -İpek ve baharat yollarının müslümanların elinde olması
 • -Din adamlarının kışkırtmaları.
 • Hangi haçlı seferinde haçlılar batı anadoluyu selçuklulardan alıp bizansa vermiştir. -I.Haçlı Seferi
 • Haçlılar istanbulu ele geçirdikten sonra istanbulda kurmuş oldukları imparatorluğun adı nedir? -Latin İmparatorluğu
 • V.Haçlı seferini kim düzenlenmiştir? -Macar Kralı Adras
 • VI.Haçlı seferini kim düzenlemiştir? -Alman Kralı II.Frederik
 • 7.Haçlı seferini kim düzenlemiştir? -Fransız Kralı Sen Luis
 • 8.Haçlı seferi nereye düzenlenmiştir? -Tunus
 • 8.Haçlı seferi kim tarafından düzenlenmiştir. -IV.Luis
 • Haçlı seferlerinin sonuçları nelerdir?
 • -Savaşa katılan derebeylerin ölmesi ile feodal yönetimler zayıfladı, merkezi yönetimler güçlendi.
 • -Anadoludaki türk ilerleyişi durdu bizansın yıkılışı geçikti
 • -Doğu batı ticareti gelişti, akdeniz limanları canlandı.
 • -Kağıt,Matbaa,Pusula gibi icatlar avrupalılar tarafından öğrenildi.
 • Yüzyıl savaşları nedir? –İngiltere Kralının Fransa tahtına ve topraklarına göz koyup saldırıya geçmesiyle başlamıştır. Jan Dark adında bir kızın milli ruhu canlandırmasıyla  Fransızlar galip gelmiştir.
 • Güller Savaşı Nedir? -İngiltere iç savaşıdır. İç savaştaki iki hanedanlıktan birinin sembolü beyaz gül diğerininkiyse kırmızı gül olmasından dolayı bu savaşa güller savaşı denilmektedir.
 • Ortaçağın sonunda hangi devlet hariç avrupanın genelinde feodalite sona ermiştir? -Almanya
 • Cografi keşiflerin sebebleri nelerdir?
 • -Ticaret yollarının müslümanların elinde olması
 • -Pusulanın avrupalılar tarafından kullanılması
 • -Dayanıklı gemilerin yapılması
 • -Cografi Keşiflerin Sonuçları Nelerdir?
 • -Yeni kıtalar,adalar,bitkiler,ırklar ve ticaret yolları keşfedildi.
 • -Keşfedilen yerlerdeki ırklar yok edildi ve sömürgecilik faaliyetleri başladı
 • -Avrupaya altın ve gümüş getirildi.
 • -Zenginleşen burjuvalar soyluların topraklarını almaya başladı
 • -Baharat ve ipek yollarıyla akdeniz limanları eski önemini kaybetti
 • -Hristiyanlık  keşfedilen yerlerde yayılmaya başladı.

Amerika Kıtasını Kim Keşfetmiştir? -Hindistan’a gitmek için batıya hareket eden C.Kolomb amerika kıtasına ulaştı.(1492) Fakat burayı Hindistan sandı. 🙂 J 1507 yılında aslen İtalyan olan AMERİKA VESPUÇİ bu toprakların yeni bir kıta olduğunu ispatladı. Bu yeni kıtaya Amerika adı verildi.

Ümit Burnunu Kim Keşfetmiştir? – Bartelmi Diaz (1487)

Dünyanın yuvarlak olduğunu kim ispatladı? –Macellan’ın başlattığı seyahat 1522 yılında Del Kano tarafından tamamlandı. Böylece dünyanın yuvarlak olduğu ispatlandı.

Avrupadan yola çıkarak hindistana giden ilk kişi kimdir? -Vasco da Gama                                                                       

Osmanlı devletinin cografi keşiflerde başarılı olmamasının sebebleri nelerdir? -İpek ve baharat yollarını elinde tuttuğu için yeni bir yol arayışına gerek duymaması-okyanusa dayanıklı gemilerin yapılmaması-Fetihlerin okyanus sahillerine geç ulaşması

Coğrafi Keşiflere Karşı Osmanlı Devleti’ nin Aldığı Önlemler Nelerdir?                                                                                      1. Fransa’ya Kapitülasyonlar vermesi
2. Mısır seferi
3. Hint seferi
4. Akdeniz hakimiyetinin sağlanması
5. Kıbrıs’ın fethi
6. Süveyş Kanalı’nı açma teşebbüsü
7. Don-Volga nehirlerini birleştirme projesi

Avrupa’da edebiyat ve güzel sanatlardaki gelişmelere ne denir? -Rönesans

Rönesans Hangi Ülkede Başlamıştır? -İtalya

Rönesansın En Önemli Nedeni Nedir? -Kağıt ve Matbaa’nın Kullanılmasıyla Düşünceler Daha Hızlı Yayılmaya Başladı.

Rönesan’sın İtalya’da başlamasının sebebi nedir?-Coğrafi konumu nedeniyle bir çok kültür ile etkileşmesi. 

Rönesans’ın sonuçları nelerdir?-Skolastik düşünce yıkıldı ve serbest düşünce ortamı doğdu. -Deney ve gözleme dayalı pozitif düşünce ortaya çıktı.-Kilise otoritesi zayıfladı, Reform’a zemin hazırlandı.-Avrupa’da sanat ve edebiyattan zevk alanlar ile bunlarla alay eden iki toplum sınıfı oluştu.

İngilterede Rönesansın En Önemli İsmi Kimdir?– Shakespeare

Fransa’da Rönesans’ın Kurucusu kimlerdir? -Bizzat Krallardır.  sanatçıları ve hümanistleri kormuşlardır.

Rönesansın Reformla Birlikte Geliştiği Ülke? -Almanya

Deliliğin Methi Adlı Eser Kime Aittir? -Erasmus (Almanya Rönesans Eseri)

Rönesasın etkisiyle almanyada gothic tarzda yapılan eserler nelerdir? -Köln Belediye Binası, Haydelberg Şatosu

Rönesasın etkisiyle katolik klisesinde ortaya çıkan yeniden yapılanma faliyetlerine ne denir? -Reform

Reformun nedeni nedir? -Kliseye güvenin sarsılması.

Reform hangi ülkede başlamıştır. -Almanya

Reformun Almanya’da ortaya çıkmasının nedenleri nelerdir? -Alman halkının İtalya’daki halka göre daha fakir olmasının kilise merkezine karşı kin duymasına neden olması. -Kilise’nin desteklediği Katolik Avusturya’lı kralların Alman Kralı ve prenslerini baskı altında tutmak istemesi.

Almanyada Reformun öncülüğünü yapan aydın kimdir? – Martin Luther

Fransada mezhep savaşlarını sona erdiren ve protestanlığın resmen tanınması hangi ferman ile gerçekleşmiştir? -Nant Fermanı

Fransada Reform hareketlerinin en tanınmış kişisi kimdir? -Kalven

İngilterede Reform hareketlerinin en tanınmış kişisi kimdir? -VII. Henry

Reformun sonuçları nelerdir? Yeni mezhepler ortaya çıktı. -Kilisenin otoritesi sarsıldı.-Kurulan Engizisyon Mahkemeleri ile Katolik Kilisesi’nin otoritesi devam ettirilmek istendi.-Yeni mezhepler nedeniyle Avrupa’da siyasi birlik zayıfladı.

Otuz yıl savaşları nedir? -Alman ve İspaya krallarının yeni mezheplere karşı bayrak açması sebebiyle çıkan savaşlardır.

Otuz yıl savaşları hangi ülkeler arasında olmuştur? Almanya-İspanya ittifakı ile Fransa-Danimarka-isveç ittifakları arasında.

Otuz yıl savaşlarının galibi ? -Fransa İttifak Grubu

Otuz yıl savaşları hangi antlaşma ile son buldu? -Westfalya Barışı 

Westfalya Barış Antlaşmasının Maddeleri Nelerdir? Almanya, içindeki prenslerin dini ve siyasi özgürlüklerini kabul etti.-Hollanda’nın bağımsızlığı tanındı.-Fransa, Almanya’dan Alsas Loreni aldı.

7 yıl savaşları hangi devletler arasında olmuştur ve sebebi nedir? -İngiltere-Fransa Sebebi:Sömürge Yarışı

İngiltere Amerika’nın bağımsızlığını hangi antlaşma ile tanımıştır? -Versay

Amerikan kolonileri İngiliz sömürgesine isyan ederek topladığı kongrenin adı nedir?  -I.Filedelfiya kongresi

İnsan hakları sözleşmesi hangi kongre ile ilan edilmiştir? -II.Filedelfiya Kongresiyle.

Fransız İhtilalinin Nedenleri Nedir? -Kralların yaptığı baskılar -Yüksek Vergiler -Halkın;soylular,rahipler,burjuvalar, köylüler olarak sosyal guruplara ayrılması

Fransız İhtilalinin Sonuçları Nelerdir? Fransız İhtilalinin sonuçlarını pratik olarak (HAMİDE)şifresiyle hafızmıza kodlayabiliriz.-Hüriyet-Adalet-Milliyetçilik-İnsan hakları-Demokrasi-Eşitlik

Fransız ihtilali sırasında yayımlanan ve herkesin kanun önünde eşit olduğu vurgulanan bildirgenin adı nedir? -Fransız İnsan ve Yurtaşlık Hakları Bildirgesi

Napolyon savaşları yüzünden bozulan Avrupa’nın siyasal durumunu düzenlemek ve Avrupa’nın gelecekte alacağı durumu belirtmek ve saptamak amacıyla toplanan kongrenin adı nedir? -Viyana Kongresi

Napolyon’un Fransa’da tekrar iktidara gelmesi üzerine fransız ihtilaline karşı tepki olarak Rusya, Avusturya ve Prusya’nın kurmuş olduğu ittifaka ne denir? -Kutsal İttifak

Dörtlü ittifak nedir? -kutsal ittifakın yetersiz görülmesi üzerine kurulmuştur. -her türlü özgürlük hareketi bastırılması amacıyla İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya arasında yapılmıştır.

1848 ihtilalinin sebebi nedir? -Sanayi inkılâbı ile işçi sınıfının ortaya çıkarak bir takım haklar istemesiyle başlamıştır.

Sanayi inkilabı hangi ülkede ortaya çıkmıştır? -İngiltere

Sanayi inkilabının sonuçları nelerdir?

1.Sömürgecilik gelişti.
2.  Bol, ucuz ve kaliteli üretim sağlandı.
3.  Toprak mülkiyetinden, sanayi sermayelerine doğru yönelme oldu.
4.  Avrupa’da refah düzeyi yükseldi ve nüfus arttı.
5.  Köyden kente göç başladı ve işçi sınıfı oluştu.
6.  Çekirdek aile modeli ortaya çıktı.
7.   Sermaye tekelleşti ve büyük şirketler kuruldu.
8.  Emperyalizm,   Kapitalizm   ve   Sosyalizm doğdu.

www.tarihdersnotlari.com

http://www.bilgideryasi.net/wp-content/uploads/2017/01/AVRUPA-TARİHİ.gifhttp://www.bilgideryasi.net/wp-content/uploads/2017/01/AVRUPA-TARİHİ-150x150.gifadminTarih Ders NotlarıASLAN YÜREKLİ,AVRUPA TARİHİ,AVRUPA TARİHİ ÇALIŞMA KAĞIDI,AVRUPA TARİHİ ÖZETİ,AVRUPA TARİHİ SORU CEVAP,AVRUPA TARİHİ SORULARI,EN İYİ TARİH NOTLARI,HAÇLI SEFERLERİ,HAÇLI SEFERLERİ SEBEBLERİ NELERDİR,HAÇLI SEFERLERİ SONUÇLARI,HAÇLI SEFERLERİNE KARŞI KOYANLAR,HAÇLI SEFERLERİNE KATILANLAR,KPSS AVRUPA TARİHİ,KPSS ÇALIŞMA NOTLARI,LATİN İMPARATORLUĞU,MACAR KRALI ADRAS,MACELLAN KİMDİR,MAGNA CARTA ANLAMI,MAGNA CARTA NEDİR,MİLANO FERMANI,REFORM NEDİR,RÖNESANS NEDİR,TARİH DERS NOTLARI,TARİH DERSİ,TARİH KONU ANLATIMI,TARİH NOTLARI,YGS-LYS İÇİN AVRUPA TARİHİ ÖZETİ
Hristiyanlık hangi ferman ile serbest bırakıldı?   -Milano Fermanı Hristiyanlık hangi tarihte Romanın resmi dini oldu? -330 Hristiyanlık hangi olay ile avrupada hakim din haline geldi? -Kavimler Göçü Hristıyanlıkta ilk mezhep ayrılıkları ne zaman başladı?  -İznik Konsülü İle (325) Ortodoksluk mezhebi nasıl doğdu. -451 yılında Kadıköy Konsülü ile İstanbul Kilisesi...